การตรวจ Antigen Test kit (ATK) ของนักเรียน ครู บุคลากรและพนักงานทุกคน มีผลเป็น Negative (ไม่พบเชื้อ)

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้มีการตรวจ Antigen Test kit (ATK) ของนักเรียน ครู บุคลากรและพนักงานทุกคน มีผลเป็น Negative (ไม่พบเชื้อ)

โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันที่ 25 มกราคม 2565