การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงาน

เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2565

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซิส โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์