การนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

การนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2021 โดย
🌼นางสาวพิริยา เอกวิเศษ
🌼นางสาวราตรี สงวนรัมย์
ศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
🌼นางสาวสกุลเกต ขันชัย ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมเอกชน
🌼นายชยุต ชำนาญเนาท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนางรอง