การประชุมกรรมการโค้ชแม่ไก่เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

28 มิถุนายน 2565

การประชุมกรรมการโค้ชแม่ไก่เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรมคาทอลิก

สำหรับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

โดยวิทยากรของศูนย์ธรรม ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์

ผู้รับผิดชอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์