การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STREAMSS

3-5 มิถุนายน 2565

คณะครูบคลากรเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STRAMSS

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้

โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

โดย อาจารย์ เสาวนีย์  ขันโท นักวิชาการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

และทีมงาน อาจารย์อันดาสิรี  แก้วจินดา