กิจกรรมติว O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมติว O – net ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทางโรงเรียนจะติวให้นักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 08.20 น.

ของทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย