กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

และระลึกถึงพระคุณของบูรพาอาจารย์

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมารีพิทักษ์