กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 โรงเรียนมารีพิทักษ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศิลปะหัตกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของนักเรียน

]

ติดตามเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนมารีพิทักษ์
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-657318398108208