กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.​2564
โรงเรียนมารีพิทัษ์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

 


เพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนมารีพิทักษ์

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-657318398108208