พิธีมอบเกียรติบัตรโมทนาบุญ เนื่องในโอกาสงานฉลองชุมชนความเชื่อ (ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ให้เกียรติมอบใบโมทนาบัตรงานฉลองชุมชนความเชื่อ (ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ที่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศัรธาได้มอบความรัก  ความไว้วางใจให้กับโรงเรียนด้วยดีตลอดมา ขอพรพระแม่มารีย์จงอวยพระให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทุกท่านเทอญ