งดการเรียนการสอน (On-site) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

ด้วยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

มีมติให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนทุกสังกัด งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site จำนวน 2 สัปดาห์

คือ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 2 มีนาคม 2565

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบ on-site เป็นรูปแบบอื่น ส่วนกิจกรรมอื่นๆให้สามารถจัดได้

โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเคร่งครัด