ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการประเมิน ตรวจเยี่ยม และเสริมแรงการดำเนินงานตามมาตรฐาน

โรงเรียนคุณธรรม ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการทำงาน ติดตาม และประเมิน

ผลมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม นำโดยดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

เป็นกรรมการฯ โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA