มหกรรมวันศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5

มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การศึกษาเอกชนยกกำลังสองสู่ Next Normal” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนมารีพิทักษ์ เป็นสนามการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM

 

เพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนมารีพิทักษ์

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-657318398108208/