ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

21 มิถุนายน 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้จัดเตรียมการต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์