รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังด้วยกระบวนการโค้ช และพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

7 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

ด้วยกระบวนการโค้ช จากคณะกรรมการของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

และพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โดยบาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอบรม

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซิส โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์