ผู้บริหาร ครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์ ได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองตรวจการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 : ผู้บริหาร ครู พนักงาน นักเรียน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ได้รับการตรวจAntigen test kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนทุกระดับชั้น ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผลตรวจเป็น NEGATIVE ทั้งหมด