วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนมารีพิทักษ์ (Vision) ปีการศึกษา 2562 – 2564

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดการศึกษามีคุณภาพและมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

previous arrow
next arrow
Slider