การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดโดยฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดโดยฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา  โดยมี
1.บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์                    ผอ.ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา
2.ดร.พิรุณ เรืองไพศาล                           ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.ดร.สมยศ ชิณโคตร                             ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ดร.พงษ์ศักดิ์ น้อยนาม                         ผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุม อาคารฟรังซิส โรงเรียนมารีพิทักษ์