โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้มีมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยตรวจวัดไข้ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องเรียน พื้นอาคารเรียน โดยให้ความสำคัญและความเข้าใจ ในการป้องกัน

วันที่ 28  กุมภาพันธฺ์  พ.ศ. 2563  โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้มีมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยตรวจวัดไข้ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องเรียน พื้นอาคารเรียน โดยให้ความสำคัญและความเข้าใจ ในการป้องกันตัว เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ลางมือ และสวมหน้ากากอนามัย