อบรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

16 กรกฎาคม 2565

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2565 คณะครูโรงเรียนมารีพิทักษ์เข้ารับการอบรมการประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

วิทยากรโดยอาจารย์เสาวนีย์ ขันโท และอาจารย์อันดาสิรี แก้วจินดา