อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนระบบงานวิชาการโรงเรียน

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนระบบงานวิชาการโรงเรียน (การพัฒนาหลักสูตร/การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้/การวัดผลประเมินผล/การกำกับ ติดตามงานและการนิเทศการจัดการเรียนรู้) วิทยากรโดย : อาจารย์ดรุณี ขันโท และ อาจารย์วิภาดา แก้วจินดา