เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

24-25 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์

ได้เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

“Sustainability with mort : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ