แจ้งการเลื่อนเปิดเรียน On-site

📣แจ้งประกาศ
เรื่องการเลื่อนเปิดเรียน On-site
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดเรียนอีกครั้งโดยมีกำหนดการต่างๆดังนี้