แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สนามสอบ O-Net

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ในวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
โรงเรียนมารีพิทักษ์ เป็นสนามสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19