แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนนางรอง

และศิษย์เก่าคุณณัฐกิตติ์ สังวรณ์กิจฤชัย (พี่บอส) มาแชร์ประสบกรณ์แนะแนวการเรียนต่อ