กิจกรรมทัศนศึกษา ในนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ณ ชุมชนการเรียนรู้บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

19 สิงหาคม 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

ในนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ณ ชุมชนการเรียนรู้บ้านเจริญสุข

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์