โรงเรียนมารีพิทักษ์ดำเนินการฉีด-พ้นยาฆ่าเชื้อโรค ตามห้องเรียน ห้องพักครู ตลอดจนห้องน้ำ

โรงเรียนมารีพิทักษ์ดำเนินการฉีด-พ้นยาฆ่าเชื้อโรค ตามห้องเรียน

ห้องพักครู ตลอดจนห้องน้ำ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อความปลอดภัย สำหรับปารจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน