Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายใน

103104105106107108109porpi

 ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนมารีพิทักษ์ เป็นโรงเรียนในเครือของสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่จัดการศึกษาสายสามัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงานดังนี้

      ปีพุทธศักราช 2521 ( ค.ศ.1978 ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521 บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส พระสงฆ์มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส(MEP) ได้เปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น สถานที่ประกอบด้วยเรือนไม้ 1 หลัง ที่พักพี่เลี้ยงเด็ก และโรงครัว 1 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง โดยชั้นล่างใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพิธีทางศาสนา ผู้ปกครองให้ความสนใจและนำบุตรหลานก่อนวัยเรียนมาฝากเลี้ยงในช่วงเริ่มต้น จำนวน 6 คน มีผู้ดูแล 2 คน จำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น 

     ในปีพุทธศักราช 2526 มีซิสเตอร์คณะข้าบริการพระแม่มารีย์ ( คณะรักกางเขนแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี) มาช่วยดูแลสองท่าน คือ ซิสเตอร์โยเซฟา นิตยา ใจสุข และซิสเตอร์บุปผา ศรีสุระ

      ในปีพุทธศักราช 2527 บาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา ได้ย้ายเข้ามาดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กแทนบาทหลวง หลุยส์ นิโคลาส และได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นทางการ

      ปีพุทธศักราช 2530 บาทหลวงบุญชอบ พงษ์ศิริพัฒน์ ได้สร้างอาคารเรียน โดยซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 งาน และดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใช้เป็นที่พักพระสงฆ์และสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมด้วยห้องเรียนอีก 2 ห้อง หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และได้รับใบอนุญาตเลขที่ บร.001/2531 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2531 เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนมารีพิทักษ์ เปิดสอนวิชาสามัญ ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 จำนวน 70 คน โดยมีนางละมัย โพยประโคน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นลำดับ ในด้านการจัดการศึกษา การบริการ ความปลอดภัย การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรธิดาเรียนที่โรงเรียนมารีพิทักษ์มากขึ้นเป็นลำดับ

     ปีพุทธศักราช 2537 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นผู้จัดการ มีการขอต่อเติมขยายอาคารเรียนหลังเดิมเป็น 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ทั้งหมด 350 คน ครู 9 คน และพี่เลี้ยง 2 คน

     ปีพุทธศักราช 2538 สังฆมณฑลนครราชสีมาได้ติดต่อขอภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีมาช่วยงานโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ บาทหลวงอรุณ ธรรมธาดาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

     ปีพุทธศักราช 2539 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่และผู้จัดการ โดยมีบาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อเติมอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเพิ่มอีก 4 ห้องเรียน

     ปีพุทธศักราช 2540 บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย ได้มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ชั้นเดียวมี 4 ห้องเรียน อาคารรวมทั้งหมดมี 14 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 560 คน ขณะนั้นมีนักเรียน 488 คน ครู 18 คน

      ปีพุทธศักราช 2541 สังฆมณฑลได้อนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 18 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 676 คน โดยมีซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี รับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ มีครู 16 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน

      ปีพุทธศักราช 2543 บาทหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์วันทา สิทธิพลดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ได้มีการปรับปรุงรื้อถอนอาคารเรียนนำไปสร้างเป็นบ้านพักครู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม โรงอาหาร ปีการศึกษา 2543 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 806 คน นักเรียนระดับอนุบาล 436 คน จำนวน 10 ห้องเรียน นักเรียนระดับประถม 370 คน จำนวน 11 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 32 คน

      ปีพุทธศักราช 2546 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,085 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 439 คน จำนวน 10 ห้องเรียนและนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 646 คน จำนวน 14 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 41 คน 

     ปีพุทธศักราช 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,055 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 375 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 680 คน จำนวน 15 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 45 คน 

     ปีพุทธศักราช 2548 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,055 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 346 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 709 คน จำนวน 16 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 45 คน 

     ปีพุทธศักราช 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,077 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 336 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 741 คน จำนวน 16 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 43 คน