วิสัยทัศน์

            โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ พัฒนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมกับชุมชนบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและอุทิศตนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ผู้บริหารสถานศึกษา

ekachai1

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
johnbaptist1961@hotmail.com
Tel : 061-959-5293

โรงเรียนในเครือ

หนังสือขายดี

Login Form

โรงเรียนมารีพิทักษ์ | >MariePitak School

ตั้งอยู่เลขที 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 0-4463-1727 โทรสาร. 0-4463-1984

Copyright © 2019. All Rights Reserved.