สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ชื่อย่อโรงเรียน    ..

ตราประจำโรงเรียน

                 ตราสญลกณ                     

            ประกอบด้วย

             1.พื้นที่วงแหวนรอบนอกมีชื่อโรงเรียนมารีพิทักษ์อยู่ด้านบน ส่วนพื้นที่ด้านล่างมีชื่ออำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

             2. ดาว 2 ดวง แผ่รัศมีครอบคลุมพื้นที่ของวงแหวน

             3. วงกลมในมีรูปพระแม่มารีย์อุ้มพระกุมารเยซู

ความหมายของตราโรงเรียน

1. ขอบนอกของวงแหวนเปรียบเหมือนป้อมปราการที่ปกป้องคุ้มภัยอันตรายทั้งปวง

2. ดาว 2 ดวง คือ รัศมีแห่งภูมิปัญญาและคุณธรรมของโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ครบครัน   มีองค์ประกอบด้านคุณธรรมนำความรู้ไปพัฒนาชีวิตให้เป็นสุข

3. วงกลมใน   มีรูปพระแม่มารีย์อุ้มพระกุมารเยซู หมายถึง พระแม่มารีย์เป็นผู้พิทักษ์รักษาเด็กๆเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม การอบรมสั่งสอนอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต

สีประจำโรงเรียน             ฟ้าขาว

สประจำโรงเรยน

 

 

 สีฟ้า    หมายถึง   สีแห่งความสดใส ร่มรื่น เบิกบาน สูงส่ง และร่มเย็น  

 สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม    

ผู้บริหารสถานศึกษา

ekachai1

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
johnbaptist1961@hotmail.com
Tel : 061-959-5293

โรงเรียนในเครือ

หนังสือขายดี

Login Form

โรงเรียนมารีพิทักษ์ | >MariePitak School

ตั้งอยู่เลขที 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 0-4463-1727 โทรสาร. 0-4463-1984

Copyright © 2019. All Rights Reserved.