วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ประธานในพิธีโดย บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ประธานในพิธีโดย บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ประธานในพิธีโดย บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ประธานในพิธีโดย บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมารีพิทักษ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ประธานในพิธีโดย บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

ข้อมูลโรงเรียนมารีพิทักษ์

โรงเรียนมารีพิทักษ์ตั้งอยู่เลขที่ 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   31110   โทรศัพท์ 0-4463-1727   โทรสาร. 0-4463-1984 htpp://www.mpt.ac.th  เป็นโรงเรียนในเครือของสังฆมณฑลนครราชสีมา จักการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจด้วยคุณธรรมและหลักศาสนา เพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมวิชาการให้โดดเด่น ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงานดังนี้

 ปีพุทธศักราช 2521 ( ..1978 ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2521 บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส พระสงฆ์มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส ( MEP ) ได้เปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น สถานที่ประกอบด้วยเรือนไม้ 1 หลัง ที่พักพี่เลี้ยงเด็กและโรงครัว 1 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง โดยชั้นล่างใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพิธีทางศาสนา ผู้ปกครองให้ความสนใจและนำบุตรหลานก่อนวัยเรียนมาฝากเลี้ยงในช่วงเริ่มต้น จำนวน 6 คน มีผู้ดูแล 2 คน จำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น

             ในปีพุทธศักราช 2526 มีซิสเตอร์คณะข้าบริการพระแม่มารีย์ ( คณะรักกางเขนแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี ) มาช่วยดูแลสองท่าน คือ ซิสเตอร์โยเซฟา นิตยา ใจสุข และซิสเตอร์บุปผา ศรีสุระ

            ในปีพุทธศักราช 2527 บาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา ได้ย้ายเข้ามาดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กแทนบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส และได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นทางการ    

               ปีพุทธศักราช 2530  บาทหลวงบุญชอบ พงษ์ศิริพัฒน์  ได้สร้างอาคารเรียน โดยซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 งาน และดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น  ใช้เป็นที่พักพระสงฆ์และสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมด้วยห้องเรียนอีก 2 ห้อง หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และได้รับใบอนุญาตเลขที่ บร.001/2531 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2531 เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนมารีพิทักษ์   เปิดสอนวิชาสามัญ ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 จำนวน 70 คน   โดยมี นางละมัย โพยประโคน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

          โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นลำดับ  ในด้านการจัดการศึกษา การบริการ ความปลอดภัย การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรธิดาเรียนที่โรงเรียนมารีพิทักษ์มากขึ้นเป็นลำดับ

              ปีพุทธศักราช 2537 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นผู้จัดการ มีการขอต่อเติมขยายอาคารเรียนหลังเดิมเป็น 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ทั้งหมด 350 คน ครู 9 คน และพี่เลี้ยง 2 คน

                ปีพุทธศักราช 2538 สังฆมณฑลนครราชสีมาได้ติดต่อขอภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มาช่วยงานโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ บาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

            ปีพุทธศักราช 2539 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ได้ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่และผู้จัดการ โดยมีบาทหลวงอรุณ ธรรมธาดา เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ  ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อเติมอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเพิ่มอีก 4 ห้องเรียน

            ปีพุทธศักราช 2540 บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย ได้มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ชั้นเดียวมี 4 ห้องเรียน อาคารรวมทั้งหมดมี 14 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 560 คน   ขณะนั้นมีนักเรียน 488 คน ครู 18 คน

            ปีพุทธศักราช 2541 สังฆมณฑลได้อนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 18 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 676 คน โดยมี ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ภคินีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี รับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ มีครู 16 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน

ปีพุทธศักราช 2543 บาทหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ได้มีการปรับปรุงรื้อถอนอาคารเรียนนำไปสร้างเป็นบ้านพักครู ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม โรงอาหาร ปีการศึกษา 2543 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 806 คน นักเรียนระดับอนุบาล 436 คน จำนวน 10 ห้องเรียน นักเรียนระดับประถม 370 คน จำนวน 11 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 32 คน  

ปีพุทธศักราช 2546 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,085 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 439 คน จำนวน 10 ห้องเรียน   และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 646 คน จำนวน 14 ห้องเรียน  มีครูทั้งหมด 41 คน

ปีพุทธศักราช 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,055 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 375 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 680 คน จำนวน 15 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 45 คน

ปีพุทธศักราช 2548 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,055 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 346 คน จำนวน 9 ห้องเรียน    และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 709 คน  จำนวน 16 ห้องเรียน    มีครูทั้งหมด 45 คน

ปีพุทธศักราช 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยบาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,077 คน นักเรียนในระดับอนุบาล จำนวน 336 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนในระดับประถมมีจำนวน 741 คน จำนวน 16 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 43 คน

ปีพุทธศักราช 2550 บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,105 คน นักเรียนระดับอนุบาล 320 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมจำนวน 785 คน จำนวน 18 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 45 คน    

ปีพุทธศักราช 2551 บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551   และซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,117 คน นักเรียนระดับอนุบาล 310 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมจำนวน 807 คน จำนวน 18 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 49 คนครูที่บรรจุแล้ว 29 คน ครูที่รอบรรจุ 14 คน ครูพี่เลี้ยง 6 คน  

ปีพุทธศักราช 2552 บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้ทำพิธีเปิดและเสกอาคาร มารีอา” และซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,088 คน นักเรียนระดับอนุบาล 313 คน จำนวน 9 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมจำนวน 775 คน จำนวน 18 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 49 คนครูพี่เลี้ยง 6 คน    

ปีพุทธศักราช 2553 บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้

ดำเนินการก่อสร้างสถานที่สำหรับประดิษฐานและพระรูปพระแม่มารีย์  และซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,136 คน นักเรียนระดับอนุบาล 350 คน จำนวน 10 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมจำนวน 786 คน จำนวน 19 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 56 คน ครูที่บรรจุแล้ว 39 คน ครูที่รอบรรจุ 17 คน ครูพี่เลี้ยง 6 คน

ปีพุทธศักราช 2554 บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้ปรับปรุงภูมทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ และ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,173 คน นักเรียนระดับอนุบาล 385 คน จำนวน 11 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมจำนวน 786 คน จำนวน 20 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 54 คน ครูที่บรรจุแล้ว 38 คน ครูที่รอบรรจุ 9 คน ครูพี่เลี้ยง 9 คน

ปีพุทธศักราช 2555 บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ทางส่วนกลางได้อนุมัติจัดซื้อที่ดินด้านหน้าโรงเรียนเพิ่ม 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา และ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,155 คน นักเรียนระดับอนุบาล 365 คน จำนวน 11 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมจำนวน 790 คน จำนวน 21 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 53 คน ครูที่บรรจุแล้ว 42 คน ครูที่รอบรรจุ 6 คน ครูพี่เลี้ยง 5 คน

ปีพุทธศักราช 2556 บาทหลวงพัฒนะชัย   อินทิรถ   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,077 คนนักเรียนระดับอนุบาล 318 คน จำนวน 11 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 759 คนจำนวน 20 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 51 คนครูที่บรรจุแล้ว 45 คน ครูที่รอบรรจุ 7 คน

ปีพุทธศักราช 2557 บาทหลวงพัฒนะชัย   อินทิรถ   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,006 คนนักเรียนระดับอนุบาล 288 คน จำนวน 11 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 712 คนจำนวน 20 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 49 คนครูที่บรรจุแล้ว 46 คน ครูที่รอบรรจุ 3 คน

  ปีพุทธศักราช 2558 บาทหลวงพัฒนะชัย   อินทิรถ   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และซิสเตอร์มณีรัตน์   โชติผล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 974 คนนักเรียนระดับอนุบาล 270 คน จำนวน 10 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 704 คนจำนวน 19 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 46 คนครูที่บรรจุแล้ว 44 คน ครูที่รอบรรจุ 2 คน

   ปีพุทธศักราช 2559 บาทหลวงพัฒนะชัย   อินทิรถ   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และซิสเตอร์อุไร   คงทอง เป็นรองผู้อำนวยการ  โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ อาคารบ้านพักซิสเตอร์ ทั้งนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 17.000.000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท) เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559) โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จมีพิธีเสกและเปิดหอประชุมเซนต์โยเซฟในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ เป็นประธานร่วมกับนายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นายมาโนช   ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และคณะผู้บริหารมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ส่วนอาคารบ้านพักซิสเตอร์ และอาคารฟรังซิส ได้มีพิธีเสกและเปิดพร้อมกัน อาคารโบสถ์และอาคารบ้านพักพระสงฆ์มีนักเรียนทั้งสิ้น 961 คนนักเรียนระดับอนุบาล 279 คน จำนวน 10 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 682 คนจำนวน  ห้องเรียน 19 มีครูทั้งหมด 45 คนครูที่บรรจุแล้ว 45 คน

ปีพุทธศักราช 2560 บาทหลวงพัฒนะชัย   อินทิรถ   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และซิสเตอร์เพ็ญจันทร์   มีนะจรัส เป็นรองผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1.005 คน นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 34 คน ระดับอนุบาล 269 คน จำนวน 10 ห้องเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 702 คนจำนวน  ห้องเรียน 20 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 49 คนครูที่บรรจุแล้ว 41 คน ครูที่ยังรอบรรจุ 8 คน

การดำเนินการก่อสร้างวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งเป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์   แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบเขมรผสมผสานกับศิลปะแบบโกธิก และมีพิธีเปิดเสกวัดโดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

 

 

Facebook Page Display

ผู้บริหารสถานศึกษา

ekachai1

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์

โทร 061-959-5293

school

โรงเรียนในเครือ

Visitors Counter

005507
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งหมด
20
35
92
5271
479
976
5507

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-29 05:18

โรงเรียนมารีพิทักษ์ | >MariePitak School

ตั้งอยู่เลขที 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 0-4463-1727 โทรสาร. 0-4463-1984

Copyright © 2019. All Rights Reserved.